หลักสูตร (Course)

Call Us Now 1-318-107-432

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Certificate Program for Practical Nurse

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Certificate for Practical Nurse

หลักการและเหตุผล
         ในปัจจุบันและในอนาคตการบริการการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพมีได้หลายลักษณะ ทั้งที่เป็นการพยาบาลที่ยุ่งยากและซับซ้อน และส่วนที่เป็นการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถจัดให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันทำหน้าที่ในการให้บริการการพยาบาลได้ ดังนั้นการเตรียมให้บุคลากรพยาบาลมีความรู้และความสามารถที่แตกต่างกันจึงมีความจำเป็นมากขึ้น เพี่อจะได้ให้ความช่วยเหลือแก่พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งต้องใช้เวลาในการให้การพยาบาลที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น ความต้องการผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานจึงเกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องมีการนิเทศงานภายใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบกับภาวการณ์ที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น จึงต้องจัดการให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานมีผู้ช่วยเหลือให้ได้มากยิ่งขึ้น
         วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในฐานะของสถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลระดับวิชาชีพได้พิจารณาความสำคัญของการสร้างบุคลากรพยาบาลในลักษณะของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพตามบทบาทของผู้ช่วยพยาบาล จึงได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลขึ้น

ปรัชญาของหลักสูตร
การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเป็นการปฏิบัติต่อมนุษย์ที่ยึดความมีคุณค่าของมนุษย์ที่เป็นองค์รวมที่ต้องการได้รับการยกย่องนับถืออย่างเอื้ออาทร และมีการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อสังคม ผู้ช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางสุขภาพทั้งโดยความเจ็บป่วยหรือ โดยพัฒนาการของมนุษย์ จึงต้องได้รับการสอนและฝึกฝนให้มีความรู้ความสามารถใน การช่วยเหลือผู้อื่น ที่เจ็บป่วยและไม่เจ็บป่วยอย่างเอี้ออาทรด้วยคุณธรรมและด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักและเมตตาที่ถ่ายทอดมาจากกระบวนการสอนและฝึกฝนด้วยรูปแบบเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งสร้างผู้ที่มีความรู้ และความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ด้อยสมรรถภาพโดยให้มีความรู้และความสามารถ ดังนี้

  • มีความรู้ในเรื่องความต้องการของมนุษย์ทุกสภาวะ และวิธีตอบสนองความต้องการองค์รวมโดยรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์
  • สามารถปฏิบัติวิธีการช่วยเหลือดูแลขั้นพื้นฐานที่เป็นการช่วยพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุและเด็ก
  • สามารถปฏิบัติในฐานะผู้ช่วยพยาบาลตามขอบเขตความรับผิดชอบทั้งกฎหมายและจริยธรรมในสถานบริการ
  • สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีวิจารณญาณ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัมและส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • มีความประพฤติดี ไม่มีหนี้สิน และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม